www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2002/3 szervezeti mozaik - Pilsen

5 éves a CSMMSZ pilseni alapszervezete

Az alapszervezet nagy gonddal vezetett krónikája e szűkszavú tudósítással kezdődik:

1997 június 27-én Pilsenben megalakult a CSMMSZ alapszervezete.

A pilseni alapszervezet megalakulásának gyűlésén 21 tag vett részt. Mint vendégek részt vettek a gyűlésen a prágai alapszervezet vezetőségének tagjai: Fucsik István, Bednářová Aranka és Palágyi István György, a CSMMSZ országos elnöke.

A gyűlés hivatalos részében felszólalt Kuczman Miklós, bemutatta a vendégeket és felolvasta az alapszervezet programját.

A résztvevők egyhangúlag megszavazták az alapszervezet megalakulását és megválasztották az alapszervezet elnökét és vezetőségi tagjait.

 • Elnök: Kuczman Miklós
 • A Vezetőség tagjai: Komorous Terézia
 •  Ječná Katalin
 •  Ing. Simon Zoltán
 •  Ing. Vyšehradský János
 •  MUDr. Füssi László

Hamarosan a Prágai Tükör (1997/3) is tudósított az új alapszervezet megalakulásáról. Noha itt is, majd később a pilseni alapszervezetet bemutató nagyobb lélegzetű cikkben is olvashattunk már röviden a megalakulás körülményeiről (Kubány Éva: A CSMMSZ alapszervezeteiről - Pilsen, Prágai Tükör 2001/1), illő, hogy az évfordulóra írott megemlékezésünkben részletesen, dokumentumokat idézve elevenítsük föl az eseményeket és azok szereplőit. Megérdemlik!

A pilseni alapszervezet megalakulásának rövid története

A már 7 éves CSMMSZ 4. országos közgyűlésén (1997 április 12.) még csak négy, a brünni, a litomeřicei, az ostravai és a prágai szervezetek küldöttei vettek részt, de már itt szó esett az ötödik, a pilseni alapszervezet megalakulásának lehetőségéről. A közgyűlésen ugyanis - Becske Katalin meghívására - jelen volt Kuczman Miklós is Pilsenből. Miklós egy évvel azelőtt kapcsolódott be a szövetség munkájába, s mikor azt tapasztalta, hogy Pilsenből és környékéről nem egyedül utazgat fel Prágába, hanem gyakori útitársa például Rauner Klára, Pichová Éva és Gross István is (aki egyébként tagja volt az országos szervezet első vezetőségének), megfogalmazódott benne a gondolat (s többé nem is hagyta nyugodni): miért ne lehetne egy pilseni központú alapszervezet is? Igaz, a tagság egy része ezután is utazni kényszerül majd, de mégis közelebbi városba. Miklós érdeklődni, kérdezősködni kezdett, van-e rá igény. Rövidesen kiderült, másokat is foglalkoztat már ez az ötlet.

A kedvező válaszok hallatán nemsokára MEGHÍVÓ invitálta a pilseni és Pilsen környéki magyarokat az 1997 május 23-án, pénteken 17 órától megtartandó első találkozóra.

Ezen az első, akkor még csak ismerkedő-tájékozódó esten megjelent (a jelenléti ív aláírásának sorrendjében):

Jan Vyšehradský, Štefan Kiskus, Varga János, Jakobiová Marie, Zsilleová Katarína, Pilařov Jolana, Píchhov Eva, Zsille Zoltán, Kuczman Miklós, Kučera Árpád, Fodor S., Fodor Jul., Szüllö József, Kantár József, Komorousová Terezia és Tykalová Tereza.

Részt vett Palágyi I. György, a CSMMSZ akkori elnöke és Becske Katalin szervezőtitkár is, akik ismertették a Szövetség munkáját s válaszoltak a jelenlévők kérdéseire. Ezek után Kuczman Miklós föltette a kérdést: "Megalakítjuk a pilseni alapszervezetet?" A jelenlévők válasza egyöntetűen pozitív volt.

A jelenléti ív tanúsága szerint többen eljöttek Prágából is, bizonyítandó a prágai alapszervezet komoly érdeklődését és segítőkészségét, hiszen Palágyi I. György és Becske Katalin társaságában ott találjuk Szöcs Annát és Fucsik Istvánt, majd Bednářová Arankát is.

A kedvező visszhang után egy hónappal már alakuló ülésre szólnak a meghívók.

1997. június 27-én meg is tartják a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége pilseni alapszervezetének első taggyűlését. Hogy ez a közbeeső hónap nemcsak lázas szervező munkával, hanem komoly "toborzással" is telt, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a jelenléti íven újabb nevek tűntek föl. Az alakuló gyűlés létszáma az előzőéhez képest bővült, mivel részt vett még az ott megjelentek többségén kívül: Kalousová Helena, Kalaš Jan, Ječná Kateřina, Simon Zoltán, Sedláček Josef, MUDr. Tománková Edita, MUDr. Füssi László, Kalousová Libuše, Ječný Tomáš.

Prágából újra eljött a CSMMSZ országos elnöke, Palágyi György is.

Az ülés lefolyásáról idézzük a jegyzőkönyvet:

 1. A bevezetőben Kuczman Miklós üdvözölte a jelenlévőket és vendégeket, majd az előbbi találkozó szellemében elismételte a CSMMSZ célkitűzését, és javaslatot tett az alapszervezet megalakulására.
  A javaslatot a jelenlevők elfogadták és az alapszervezet megalakulásáról egyhangúlag döntöttek.
 2. Az alakuló gyűlés szervezője közvetlen javaslatot tett a vezetőségi tagok megválasztására.
  A tagság a javaslatot elfogadta, és a vezetőséget egyhangúlag megválasztotta. Ugyanakkor a vezetőségi tagok javaslatot tettek az alapszervezet elnökére, akit Kuczman Miklós személyében egyhangúlag megválasztottak.
 3. Az alapszervezet elnöke ismertette az eddig kidolgozott munkatervet az 1997. június - 1998. márciusi időszakra. A tervezet rövid vita és beszélgetés után a tagság elfogadta. A CSMMSZ országos elnöke a munkatervvel kapcsolatban ismertette a Szövetség gazdálkodásának elveit és a működését, továbbá az alapszervezetek gazdálkodási módját, könyvvitelét, elszámolási rendszerét, stb. Felhívta az alapszervezet elnökét, hogy ez ügyben lépjen kapcsolatba az országos szervezet titkárával.
 4. Az alapszervezet elnöke a gyűlés befejezése előtt felolvasta a gyűlésen megfogalmazott határozatot, melyet a tagság egyhangúlag elfogadott.

A taggyűlés a következő határozatot hozta:

 1. A jelenlévő tagok egyhangú döntése alapján Pilsenben alapszervezet alakult;
 2. Jóváhagyta az alapszervezet programját;
 3. Megválasztotta az alapszervezet vezetőségét;
 4. Megbízta a vezetőséget a szervezet klubjának megszervezésével.

Megalakult tehát a CSMMSZ ötödik, 21-tagú alapszervezete. 5 év távlatából elmondhatjuk, a születése körül bábáskodók egy egészséges, életerős gyermeket segítettek a világra. Ezt bizonyítja az azóta eltelt idő is. A mára már 52 fős közösség bekerült a köztudatba. Számon tartják a pilseni városházán is. Nemcsak az anyagi támogatásra gondolok, hanem elsősorban arra, hogy igénylik közreműködésünket - még ha oly szerény is - a kulturális kapcsolatokban, a nemzetközi színházi fesztiválon, a bábszínház-találkozón, a képzőművészeti biennálén...

Az otthonteremtés gondja is megoldódott. Állandó helyiséggel rendelkezünk, kis könyvtárunk is van, igaz ennek forgalma nem kielégítő. Örvendetes viszont, hogy a gazdag kép- és hangkazetta gyűjteményünk iránt nagy az érdeklődés (korjelenség?!), klub-találkozóink rendszeresek, több mint 80% tematikus: figyelemmel kísérjük a történelmi és kulturális eseményeket, megemlékezünk a nevezetes évfordulókról. Tagjaink közül többen is részt vesznek az évente megrendezett honismereti kirándulásokon, a gyerekek az anyanyelvi táborokban.

A többi alapszervezettel is igyekszünk tartani a kapcsolatot, el-ellátogatunk Prágába is. A határon túli magyarokkal is találkozókat szerveztünk, emlékezetes például az ausztriai kirándulás! Figyelünk egymásra is, jól esik egy-egy születésnapot közösen megülni, a kismamát felköszönteni, a betegségéből felgyógyulóval együtt örvendezni.

Egy ilyen nevezetes évforduló azonban arra is kötelez, hogy az eredmények számbavétele mellett föltegyük a kérdést:

Hogyan tovább?

Nem tagadhatjuk a sikerek árnyékában megbújó aggodalmainkat sem. Taglétszámunk örvendetesen emelkedett, de azon sem árt elgondolkozni - még ha szerencsére szórványos jelenség is - miért fordul elő olykor sajnálatos lemorzsolódás. Miért marad ki valaki csak azért, mert elvárásai nem egészen teljesültek? Ha tudomásul is vesszük ezt, nem kellene-e mélyebben elemeznünk az okokat? Bizonyára mi is sokat okulnánk belőle!

A fiatalokkal, gyerekekkel való foglalkozás kérdését is át kell gondolnunk, hogy bizakodva tekinthessünk a jövőbe. Mert lelkes szervezőkben nincs hiány! Köszönjük meg eddigi munkájukat, külön kiemelve elnökünk fáradhatatlan tevékenykedését. Befejezésül még csak annyit: amikor e megemlékező írásról gondolkodtam, a következő címét szántam neki: "5 éves a CSMMSZ legfiatalabb alapszervezete". Nos, igaz, hogy 5 éves jubileumot ünnepelünk, de a "legfiatalabb" jelzőt el kell hagynunk - elhódította tőlünk a nemrég megalakult teplitzi szervezet!

Ne csodálkozzanak, ha ezzel zárom: optimista vagyok.

Fotók:

 1. Az 1997 június 27-i alakuló gyűlés résztvevői
 2. Az 1997 június 27-i alakuló gyűlés résztvevői
 3. Honismereti kiránduláson (Diósgyőr)
 4. Vendégségben Burgerlandban
 5. Egy vidám pillanat: születésnapi köszöntő

Weszely Éva