www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2001/3 nyelvekről - nyelvünkről

Bábel örökében

Bohemizmusok és szlovakizmusok a magyarban

Kis nép vagyunk, de kiterjedt. - Ma már nem tudnám megmondani, hogy kitől hallottam vagy hol olvastam sok évvel ezelőtt ezt a találó meghatározást. Nem kevesebbet mond, mint hogy Bukaresttől Prágáig, sőt tovább is jócskán előfordulunk (bár ez utóbbi helyen legutóbb éppen “kifelejtettek” bennünket a névsorolvasásnál, a statisztikai hivatal népszámlálási felsorolásából).

Egy ekkora szétszóratás óhatatlanul nyomot hagyott a nyelvünkön is, a köznyelvtől, a nemzeti nyelvtől való eltérések, ingadozások, bizonyos különfejlődés formájában. A közeljövőben szótárba foglalva is megismerhetők lesznek ezek az utódállamokban járatos dublettek, legalábbis némelyek mutatóban: ezt ígéri a Magyar értelmező kéziszótár most készülő új, bővített kiadásának szerkesztője. Vagyis ez már annyit jelent, hogy a most véget ért évszázad két világháborúja nyomán visszavonhatatlanul múlt időbe került nyelvünknek az a jellemzője, de mondhatnánk azt is, hogy jelentős előnye, nevezetesen, hogy sok más nyelvtől eltérően egész nyelvterületünkön nem voltak akkora tájnyelvi eltérések, amelyek akadályozták volna a kölcsönös megértést. Nyelvünkről ezt már Galeotto Marzio olasz humanista tudós is feljegyezte, aki több ízben tartózkodott Mátyás király udvarában, mondván: milyen érdekes, hogy itt az udvarban az ország távoli régióiból valók is könnyen szót értenek egymással, nem úgy, mint Itáliában, ahol a toszkániai végképp nem érti a kalábriait s a pór a főrangút.

Trianon után az új határokon túlra szakadt nemzetrészek olyan új államok keretébe tagozódtak, amelyek magukat “nemzetállamokként” határozták meg, s ez a tény előrevetette árnyékát bizonyos bábeli zűrzavarnak. Gondoljuk meg, hogy az új Csehszlovákia vezetői mindjárt a megalakuláskor “államérdekből”, értsd: hogy az “államalkotó nemzet” ne maradjon kisebbségben, meghirdették a csehszlovák nemzeti és nyelvi egységet, ámde ez az ún. “csehszlovakizmus” a cseh országrészekre nem vonatkozott.

Ez a nyelvi konfúzió körös-körül mindenütt éreztette hatását, ahol csak magyar nemzetiség él. Mondok néhány példát a közelmúlt évekből. Megtörtént, hogy első hallásra nem értettem az erdélyi nagy tekintélyű közéleti személyiségnek a Kossuth Rádióban elhangzott egyik mondatát, mely így kezdődött: “parlamenterek közölték…” Hogyan, melyik állammal kerültek hadiállapotba? A parlamenter szó ui. kizárólag ezt jelenti: ‘az egyik harcoló fél által tárgyalás végett az ellenséghez küldött katonai személy‘. Persze rádöbbentem, hogy az ottani zsargonban ez a románból átvett szó egyszerűen parlamenti képviselőt akar jelenteni. A románban pedig nyilvánvalóan közönséges szótévesztés, lejterjakab.

Ámde ehhez hasonló példákért nekünk sem kell a szomszédhoz menni. A 70-es években, mikor Prágában megjelent a magyar irodalom cseh nyelvű kislexikona (Slovník spisovatelů - Maďarsko), az Új Szó itteni szerkesztője ilyen címen adott hírt róla: “Megjelent a Magyar írók szótára Prágában”.

Egy fiatal tudós barátunk szájából hallottam több évtizeddel ezelőtt, aki akkor itt végezte az aspirantúrát, a következőt: “Fizet vagy nem fizet (ez a rendszabály)?” Mit mondjak, alig jutottam szóhoz a meglepetéstől. Lehet, hogy az olvasó könnyebben megérti, mert azóta talán már nemegyszer találkozott vele, s nem kell visszafordítania cseh-szlovákra: platí nebo/alebo neplatí?

Nagyrabecsült literátus barátunkat (a hajdan volt keleti fővárosban) is megtréfálta egyszer “a másik nyelv”. Azt írta valakiről: “Címszavakat írt egy lexikonba”. Nos, ha csak a címszavakat állította volna össze, azért kevéske honoráriumot kap, hanem megírta bizony hozzájuk a szócikkeket is (A csehben és a szlovákban a heslo mindkettőt jelenti, a magyarban azonban megkülönböztetjük őket).

Egy másik literátorunk igen nagy bakot lőtt. Az ő cikkéből merítette Hanák Tibor bécsi művelődéstörténész és szerkesztő azt az adatot, hogy a pozsonyi egyetem magyar tanszéke “filozófiai diplomát és doktorátust ad”. Hanák annak idején a magyarországi és a kisebbségben élő magyar filozófusok munkásságát ismertette a Szabad Európa Rádióban folytatásokban. Furcsálkodva említette a dolgot, mondván, hogy érthetetlen számára. Én viszont értettem: a tanszékvezető professzor pozsonyi zsargonban fogalmazott, amely nem különbözteti meg a bölcsészeti kart a filozófia szaktól (na filozofii). Ezt valóban nem érthette Hanák Tibor… Én olvastam az inkriminált cikket (mondhatom, nem derültem rajta) s hallgattam Hanák Tibor előadásait.

De hogy egy tragikomikus bakit is említsek, íme: egy illusztris illusztrátor a bemutatkozás után elárulta nekem, hogy “már szabadlábon van”. Vajon hány évet ülhetett szegény - derültem magamban, mivel közben leesett a tantusz: csak a szó magyar, az észjárás már idegen (“je na volné noze”: akármennyire különös is - nekünk - ez azt jelenti, hogy “szabadúszó”, hivatalosan: szabadfoglalkozású művész vagy író/fordító).

Az államnyelvi hatás ismertetése során - mint az eddigiekből is láthattuk - nem szorítkozhatunk csupán a cseh nyelvből kapott jelenségekre, hiszen mi olyan gazdagok voltunk a közelmúltig, hogy két uralkodó nemzettel s következésképpen két államnyelvvel “rendelkeztünk”. A háború után már jelentős szlovák hatás “birtokában” érkeztünk cseh földre, s persze nemcsak az én nemzedékem, hanem az utánunk érkezett fiatalok újabb és újabb hullámai is - mi pedagógusok ezt csakugyan tanúsíthatjuk. A jelenségek túlnyomó részében egyszerűen lehetetlen szétválasztani a két nyelv hatását, annál is kevésbé, mert itteni honfitársaink változatlanul közeli kapcsolatban maradtak “óhazabeli” hozzátartozóikkal.

Nem kis erőfeszítésébe kerül a diaszpórában, vagyis a szórványban élőknek, hogy anyanyelvüket megtartsák, kivált a második-harmadik nemzedéknek; el kell ismernünk azonban, hogy ez a tömbmagyarságnak sem könnyű. Nyelvhasználatukban a kétnyelvűség a nyelv egész rendszerét érinti, a hangképzéstől a szóállományon át a mondattani kategóriákig, az igevonzatokig, állandó határozókig.

A szókincsbeli változás közkeletű s leginkább szembeötlő esete a szóátvétel, szókölcsönzés: pl. lanovka, szamoobszluha, ambulancia, kurz, referát, prax, televizor, antikvariát, bufet, fakulta, exkurzió, expert, minerálka, motorka stb. Tudvalevő, hogy a szláv nyelvek, a cseh újabban különösen, mértéken felül kedvelik az idegen szavakat. Ennek hatása természetesen megmutatkozik a mieink beszédmodorában is: látható az is, hogy abban az alakban használják a nemzetközi kifejezéseket, ahogyan a cseh nyelvben használatosak. Itt az érdekesség kedvéért megjegyezzük, hogy néhány magyar szót is visszakölcsönöztünk a csehektől, de persze már abban a jelentésben, amelyben ott használatosak: bunda, gulás.

A szerkezeteket, vonzatokat illetően: fiataljaink, öregjeink ma már “az illető után mennek”, ha valakit meg akarnak keresni, ha valakihez mennek (mert: za vámi, za někým). Úgyszintén már azzal búcsúznak: “majd hívok Neked, hívok Péternek (pak ti zavolám), ahelyett, hogy felhívnának (valakit).

Az ilyenféle tükörfordítások: fekete sör, fehér kávé, vastag fizetés, katedragyűlés, továbbá az effélék: kispohár, nagypohár (pohár sör, korsó sör helyett), illetve: koszorút helyez el (helyesen: megkoszorúz valamit) sokkal kevésbé szembeötlőek, mint a szókölcsönzések, ezért az iskolázottak is sűrűn használják őket, nem érzik rajtuk az idegen szerkezetet.

Talán a legsúlyosabbnak minősíthető jelenségcsoportnak az az okozója és magyarázata, hogy bizonyos fogalmakat a cseh nyelv (s a többi szláv nyelv) nem különböztet meg, a magyarban azonban a disztinkció fontos és kívánatos. Már az előzőkben is hoztunk példát erre: szótár - lexikon (slovník), címszó - szócikk (heslo), filozófus - bölcsész (filozof).

A felsorolást még hosszan folytathatnánk. Az én életemet pl. eléggé megkeseríti - amióta lapunkat korrigálom - a “pomlčkázás”. A cseh nyelv is megkülönböztette valaha a gondolatjelet a kötőjeltől, de mára már csak a szótárakban nyugszik a “spojovník”, a kötőjel, átvette helyét a “pomlčka”, a gondolatjel, ám nemcsak a szókészletben, hanem a nyomdaiparban is: gondolatjelet szednek ill. nyomtatnak a kötőjel helyett is, sőt olykor megfordítva. (Gondoljon az olvasó az ország szétválása idején esett “gondolatjel-háborúra”: Cseh-szlovákia, ami valójában “kötőjel-háború” volt, ám úgy vették át a szlovákok is, s tőlük az ottani magyarság /hivatásos?/ írástudói).

Hányszor hallottuk az egész országban, s halljuk ma is mind itt, mind odalent az óvónénire is azt, hogy “tanítónéni”. Miért? Mert a csehben és a szlovákban egy szóval jelölik a kettőt (pedig én még emlékszem, hogy régen a szlovákok is “opatrovňának” mondták az óvodát - sőt néhol “úvdá”-nak - s “opatrovníčkának” az óvónőt).

S vajon nem “szirupnak” nevezi-e már jó népünk a szörpöt, mert így hallja szlovákul és csehül is. Volna még egyéb is: elfelejtettük, mi az, hogy “ötvös”, pedig az nem ugyanaz, mint az “aranyműves”, mert a csehben és szlovákban igen: “zlatník”. Szomorú emlék a balkáni háborúból a gyilkos “mesterlövészek” munkája; igenám, de nekünk erre is külön szavunk van: “orvlövész” (mindkettő: “odstrelovač”). Hányszor hallunk ilyeneket: öreg ruha, öreg autó, pedig tudhatnánk, hogy ezek csak a szlávoknál öregek.

Fordított a helyzet “unitárius” szavunk esetében. Ez a magyarban csak ama vallásfelekezetet jelenti, amely különösen Erdélyben terjedt el. Ezzel szemben a csehben első jelentése: egységes(ített) (unitární : jednotný, sjednocený). A fordítók ebben az esetben is hajlamosak arra, hogy mechanikusan átvegyék a nemzetközi terminusokat, értelmetlenséget, zűrzavart okozva. Pl. történészünk, a J. Hansel-féle Beneš-monográfia fordítója: “A Csehszlovák Köztársaságot unitárius államként építették ki”.

Az efféle súlyos és nevetséges szótévesztések, bakik hallatán régen, a mi gyerekkorunkban kész volt a replikánk a delikvenshez: Nem kevered össze a filagóriát a kategóriával? a szezont a fazonnal?, avagy az ingó firmát a …?

A mondattani jelenségek közül legalább egyet említsünk. A ható ige nyelvünknek sajátos tömörítő eszköze: megkérheted, kipróbálhatod. Ezt a formát kezdik kiszorítani az indogermán (s köztük a szláv) körülírásos alakok: nem tudok elmenni, nem képes megoldani stb. A magyarban megvan mindkét lehetőség, azonban ezek jelentéselkülönítést hordoznak, pl. nem jelenhet meg (mert más elfoglaltsága van) - nem tud megjelenni (mert beteg). Az azt tudom mondani helyett rendszerint jobb az: azt mondhatom Neked… A “Mivel tudok szolgálni?” idegen, a hagyományos: “Mivel szolgálhatok?

Engedtessék meg végül, hogy felidézzem egy régi emlékemet. Az egyetem elvégzése után ötven éve első munkahelyemre utaztam, mikor a vonatban akaratlanul két fiatal hölgy társalgására lettem figyelmes. Ezt hallottam (s azóta sem feleljtettem el): “Hát vevericskája vagyok én neki, hogy szkákáljak a rebríkon?” (bolti alkalmazott lehetett az illető). Ez az 50-es évek elején történt, mikor “gyorstalpaló tanfolyamon” kellett képeznünk a leendő magyar pedagógusokat.

Másnap, az első órán elmondtam tanítványaimnak ezt a tapasztalatomat, s csak annyit fűztem hozzá, hogy a jogfosztottságnak ez a néhány éve elegendő volt ahhoz, hogy az iskoláinkat bezárják, értelmiségünktől, mindenekelőtt pedagógusainktól megfosszanak bennünket; az eltelt idő a nyelv szövetét is kikezdte, olyannyira, hogy keveréknyelvvé, “makaróninyelvvé” torzul sokak száján. Úgy éreztem, ez az epizód tanítványainkat is megrendítette, s a továbbiakban nem kellett sokat biztatnunk őket, hogy megfeleljenek az eléggé feszített követelményeknek, hisz rövidesen nekik kellett azoknak a képzett, gyakorlott és tapasztalt tanítóknak a helyére állniuk a katedrára, akik nem térhettek vissza a háborúból, hadifogságból és a háborút követő vészterhes esztendők megpróbáltatásiból. Egyetértettünk abban is, hogy egy magyar nyelvünk van.

Nem hallgathatjuk el, hogy a szlovakizmusokat felülről is sugalmazták: sok egyéb mellett bizonyította ezt az Új Szó s a többi sajtótermék nyelvezete, s megkoronázója a pozsonyi Pedagógiai Kiadó kétnyelvű szótárának vulgarizmusai.

A következőkben betűrendben összeállítottuk a tipikus eltéréseket művelt, köznyelvi megfelelőikkel, az érdeklődő olvasó okulására. Természetesen nem törekedtünk teljességre, hisz folyton-folyvást növekszik a számuk napjainkban is. A további gyűjtést rábízzuk olvasóinkra.

adászavar (porucha ve vysílání) - adáshiba
ágyneműszekrény (skříňka na lůžkoviny) - ágyneműtartó
akadémiai festő, szobrász (akademický malíř, sochař) - festőművész/szobrász(művész)
akció - rendezvény
aláírja magát (podepsat se) - aláírja
alapiskola (základní škola) - általános iskola
állami birtok (státní majetek) - állami gazdaság
állami jegyző(ség) (státní notář(ství)) - közjegyző(ség)
alobal - alufólia
ambulancia - rendelőintézet, körzeti rendelő
antikvariát - antikvárium
anyai oldalról (z mateřské strany) - anyai ágon
anyasági szabadság (mateřská dovolená) - szülési szabadság
áramkiesés (výpadek proudu) - áramszünet
areál - telep, area
átmegy a betegség (přejde) - elmúlik
átmeneti kor (období přechodu) - a változás kora
átmeneti lakás (přechodný byt) - ideiglenes lakás
bandaszka - marmonkanna
banki számla - bankszámla
baterka - lámpaelem; elemlámpa
bazén - (úszó)medence
befőttes pohár (sklenice na zavařování) - befőttesüveg
beszélő (vyprávěč) - narrátor
bevásárlási központ - bevásárlóközpont
bódítószer (omamný prostředek) - kábítószer
brigádmunka - társadalmi munka
brindza - juhtúró, liptói túró
bufet - büfé
bunda - rövid kabát, dzseki
chirurgia - sebészet
chřipka - influenza
cigarettát szív (kouřit cigaretu) - cigarettázik
ciszternaautó (cisternové auto) - tartálykocsi
ciszternahajó (cisternová loď) - tartályhajó
csabajka - csabai/gyulai kolbász
családi hozzátartozó (rodinný příslušník) - családtag
cseng a fülemben (zvoní mi v uších) - cseng a fülem
csinzsák - bérház
diplomamunka (diplomová práce) - szakdolgozat
dotazník - űrlap, kérdőív
drót (drát) - huzal, vezeték
Duna menti síkság (Podunajská nížina) - Kisalföld
duzzasztógát (přehrada) - völgyzáró gát, víztározó
egyarcú (jednotvárný) - egyhangú
elesik az óra (hodina odpadá) - elmarad az óra
életkörnyezet (životní prostředí) - környezet
emlékmű (památník) - emlékmúzeum, -ház is!
exkurzió (exkurze) - tanulmányi kirándulás
extern tanító (externí učitel) - óraadó tanár
fagyasztott áru (mražené zboží) - mélyhűtött áru
faktúra - (bér)számla
fal - szekrénysor
fasisztaellenes (protifašistický) - antifasiszta
felszállóhely (nástupiště) - peron
filozófiai fakultás (filozofická fakulta) - bölcsészkar
fogprotézis (zubní protéza) - műfogsor
forgalmi baleset (dopravní nehoda) - közlekedési baleset
főiskola (vysoká škola) - egyetem is!
főiskolás (vysokoškolák) - egyetemi hallgató is!
francia burgonya/krumpli (francouzské brambory) - rakott burgonya/krumpli
funkcionárius (funkcionář) - tisztségviselő
futballbíró (fotbalový rozhodčí) - játékvezető
függőzár, függőlakat (visací zámek) - lakat
füstöltáru (uzeniny) - hentesáru
ginekológia (gynekologie) - szülészet és nőgyógyászat
gramofon - lemezjátszó
gulyás - pörkölt
gyermekjászol - bölcsőde
hajtási engedély - vezetői jogosítvány
harmonogram - ütemterv
hasogat a derekában - hasogat a dereka!
havária - baleset, szerencsétlenség
hív valakinek (zavolat někomu) - felhív valakit
horcsica - mustár
hordozható írógép/rádió/varrógép (přenosný…) - táska- írógép/rádió/varrógép
hosszanjátszó lemez (dlouhohrající deska) - nagylemez
hubertusz - lódenkabát
húz (sakkfigurát) (tahat) - lép
időelőtti választás (předčasné volby) - időközi választás
igelitzacskó (igelitový sáček) - nejlonzacskó, tasak
íkvé (IQ) - íkú
infarkt - infarktus
internista - belgyógyász
invalid - rokkant
inventúra - leltár
iskolán, -ra (na škole, na školu) - iskolában
iskolatárs (spolužák) - osztálytárs is lehet!
iskolázás (školení) - tanfolyam, átképzés
járási város (okresní město) - járási székhely
jégszekrény (lednička) - hűtő(szekrény)
kábeles televízió (kabelová televize) - kábeltévé
kanál(is) (televizní kanál) - tévécsatorna
kapus (vrátný) - portás
károkozók (škůdce) - kártevők
a karon (na fakultě) - az egyetemen
kaszárnya - laktanya
katona-történeti múzeum (vojensko-historické muzeum) - hadtörténeti múzeum
katedragyűlés (schůze katedry) - tanszéki értekezlet
kecsup - kecsap
kéknyomat (modrotisk) - kékfestő
kemény i (tvrdé y) - ipszilon
kenősajt - krémsajt
képviseleti hivatal (zastupitelský úřad) - külképviseleti hivatal
kerti vendéglő (zahradní restaurace) - zöldvendéglő
készültség (pohotovost) - ügyelet; ügyeletes orvos
kiépít (vystavět) - felépít
kis sör, kis pohár (malé pivo) - pohár sör
kitanult iparos (vyučený řemeslník) - képzett iparos
kitárcsáz (vytočit) - (fel)tárcsáz
klimatizációs berendezés (klimatizačnní zařízení) - légkondíció
kolej, -on - kollégium, -ban
komisszió - bizottság
kompótos pohár (kompotová sklenice) - kompótosüveg
konyhalinka - konyhaszekrény
koszorút helyez el (položit věnec) - megkoszorúz
kovral - padlószőnyeg
kulcs valamitől (klíč od…) - kulcs valamihez
kultúremlék (kulturní památka) - műemlék
krumplikása (bramborová kaše) - krumplipüré, burgonyapóré
lanovka - kötélpálya, lanovka is!
legislativa - törvényhozás
lusztráció - átvilágítás
magasfeszültség (vysoké napětí) - nagyfeszültség
magaskemence (vysoká pec) - nagyolvasztó, -kohó
mágikus szem (magické oko) - varázsszem
magyar szalámi - téli szalámi
malinovka - málnaszörp
másodikos (egyetemista) - másodéves
matrika - anyakönyv
megafon - hangosbemondó, -beszélő
megmunkálógép (obráběcí stroj) - szerszámgép
mérőke (odměrka) - adagoló
messziről sem (zdaleka ne) - távolról sem
metángázrobbanás (výbuch metanu) - sújtólégrobbanás
méteresáru (metrový tovar) - méteráru
minerálka - ásványvíz, kristályvíz
moderátor - műsorvezető
monterka - munkaruha
motorka - motor(kerékpár)
motoros jármű (motorové vozidlo) - gépjármű
munkabaleset - üzemi baleset
műszaki igazolvány (technický průkaz) - forgalmi engedély
nafta - gázolaj
naftakályha - olajkályha
nagypohár, nagysör (velké pivo) - korsó sör
nagyobb valakitől - nagyobb valakinél!
nemzetiségi kisebbség (národnostní menšina) - nemzeti kisebbség
nosztrifikáció - diploma honosítása
nyelvi pótlék (jazykový příplatek) - nyelvpótlék
nyitott seb - nyílt seb
olimpiász, olimpiáda - olimpia
operációs terem (operační sál) - műtő
orbitális állomás (orbitální stanice) - műhold
orosztojás (ruské vejce) - kaszinótojás
osztálytárs (egyetemen) - évfolyamtárs!
oxigénbomba (kyslíková bomba) - oxigéntartály, -palack
összeköttetés (spojení) vasúti: - csatlakozás
összetett (složitý) - bonyolult
összpontosítás (soustředění) - edzőtábor
paradicsompép (rajský protlak) - paradicsompüré
párki - virsli
partiáru (partiové zboží) - leértékelt áru, “turkáló”
pecsét, -elő (szl. pečiatka) - bélyegző
pénzesutalvány (peněžní poukázka) - postautalvány
polgári igazolvány (občanský průkaz) - személyi igazolvány
poliklinika - rendelőintézet
politikai tényező (politický činitel) - közéleti személyiség
prímár - főorvos
prodékán (proděkan) - dékánhelyettes
prokurátor - ügyész
promóció (promoce), egyetemen: - avatás, diplomaosztás
prorektor - rektorhelyettes
protokoll - jegyzőkönyv
rakott kenyér (obložený chlebíček) - szendvics
ráma (rám) - keret
rekreáció - üdülés
rendhagyó állapot (výjimečný stav) - szükségállapot
rendkívüli gyors/vonat (mimořádný rychlík/vlak) - mentesítő vonat
rendezőkönyv (szl. scenár) - forgatókönyv
repülőposta - légiposta
restitúció - kárpótlás
reumatikus megbetegedés (reumatické onemocnění) - reumás megbetegedés
rizsa - rizs
savanyú káposzta (kyselé zelí) - hordóskáposzta
savanyú tej (kyselé mléko) - aludttej
siet/nem siet a dolog (spěchá/nespěchá) - sürgős/nem sürgős
sok egészséget! (hodně zdraví) - jó egészséget!
spanyolmadár (španělský ptáček) - töltött rostélyos
stipendium - ösztöndíj
sűrített paradicsom (rajský protlak) - paradicsompüré
sütőpléh (plech na pečení) - tepsi
svéd seprő (švédská metla) - szőnyegkefe
szabadlábon van (je na volné noze) - szabadúszó
szakdolgozó (odborný pracovník) - szakember
szanitka - mentő(kocsi)
szekció - osztály, részleg
szekrényfal (stěna) - szekrénysor
szektorbútor (sektorový nábytek) - variabútor, elemes bútor
szemafór - (utcai) jelzőlámpa
szemeszter (egyetemi), téli/nyári szemeszter - félév, első/második félév
szerszámoskamra - szerszámkamra
szétszedi a kérdést (rozebírat otázku) - elemez, elemzi
sziklára fut (najet na skálu) - zátonyra fut
szirup - szörp
szkriptum - egyetemi jegyzet
Szlovák érchegység (Slovenské rudohorie) - Gömör-szepesi Érchegység
a szobán, -ra - szobában, -ba
szociális biztosító - társadalombiztosító
szolgál, -at (sloužit, služba) - (orvosi:) ügyel, ügyelet
szoptatóüveg (láhev se savičkou) - cumisüveg
szoros cipő (úzká obuv) - szűk cipő
szótár (naučný slovník) - lexikon
sztomatológia - fogászat
szúprava - készlet, szerelvény
születési szám (rodné číslo) - személyi szám
szvícsková - tejfölös marhaszelet (ered. bélszín)
tagsági díj (členský příspěvek) - tagdíj
tagsági gyűlés (členská schůze) - taggyűlés
tanító (učitel), összefoglaló értelemben: - pedagógus
tanítók napja (den učitelů) - pedagógusnap
tanítónő (óvodában) - óvónő
tankhajó (tanková loď) - tartályhajó
tanonc (učeň) - ipari tanuló
tanonciskola (učňovská škola) - szakmunkásképző
tartós lak(ó)hely (trvalý pobyt) - állandó lak(ó)hely
távösszeköttetés (spoje) - kommunikáció
távhallgató (dálkový posluchač) - levelező hallgató
távtanulás (dálkové studium) - levelező oktatás
tekintetnélküli (bezohledný) - kíméletlen, tapintatlan
televíziós készülék (televizní aparát) - tévékészülék
televizor - tévé(készülék)
téli/nyári szemeszter (zimní/letní semestr) - első/második félév
temetkezőhely (pohřebiště - arch.) - temető
tepláki - melegítő
természeti iskola (škola v přírodě) - erdei iskola
természeti rezerváció (přírodní rezervace) - természetvédelmi körzet
testi maradványok (tělesné pozůstatky) - földi maradványai
ticsinki - (sós)rudacska
tirák - kamion(os)
tolófiók (zásuvka) - fiók
török gazdaság/gazdálkodás (turecké hospodářství) - Csáki szalmája
tömegszervezet (masová organizace) - társadalmi szervezet
trikó - póló
tudományos dolgozó (vědecký pracovník) - tudományos kutató/munkatárs
tunel - alagút
utolsó búcsú (poslední rozloučení) - végső búcsú
ütköző (nárazník) - lökhárító
(valaki után) megy (jít za někým) - valakihez megy
válenda - heverő
városkerület (městský obvod) - kerület
városközi hívás (meziměstské volání) - interurbán (hívás)
vastag fizetés (hrubý plat) - bruttó fizetés
vécécsésze (záchodová mísa) - vécékagyló
végződés (koncovka), nyelvtani: - toldalék
végső tiszteletadás (poslední pocta) - végtisztesség
vezetés (vedení) - vezetőség
vlecska - pótkocsi
vonal (telefon) (linka) - mellék(állomás)
vonalbíró (čárové rozhodčí) - partjelző
vonatindító (výpravčí, szl. výpravce) - forgalmista
zománcozott edény (smaltované nádobí) - zománcedény
zootechnikus - állattenyésztő
zsensen (ženšen) - ginszenggyökér
zsumpa - emésztőgödör

Bredár Gyula