www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2002/1 szervezeti mozaik - Teplitz

Alapszervezet alakult Teplitz városában

Örömteli eseménynek lehettünk részesei február 18-án Teplitz városában, ahová Szövetségünk titkárával, Kónya Ferenccel egy magyar szervezet alapító ülésére kaptunk meghívást.

Az alapszervezet megalapítását Dr. Kulina Ferenc, nyugalmazott katonatiszt kezdeményezte, aki az előkészítő bizottság nevében előbb egy újsághirdetést adott fel a "Směr" című napilap február 9-i számában (a felhívásra húszan jelentkeztek), majd összehívta ismerőseit és az érdeklődőket február 18-ára, este 17 órára a helyi Luna vendéglőbe, ahol az ünnepi esemény lezajlott.

A szép számban megjelent egybegyűlteket Kulina Ferenc üdvözölte (a jelenléti ívet harmincegyen írták alá); vendégként jelen volt a litoměřicei alapszervezet tíztagú küldöttsége is, élükön Strmeňová Marian elnökasszonnyal, aki a szervezésbe is aktívan bekapcsolódott.

Az összejövetel bemutatkozással kezdődött: mind a jelenlévők, mind a vendégek felelevenítették életük legfontosabb mozzanatait, foglalkozásukat. Kiderült, hogy az alapító húsz személyből tizenegyen Szlovákiából származnak, hárman Kárpátaljáról, ketten - ketten Magyarországról és Romániából, s ugyancsak ketten már Csehországban születtek. A legidősebb tag egy 1915-ös születésű hölgy, aki - saját bevallása szerint három nyelven ír és beszél folyékonyan: magyarul, szlovákul és oroszul. A bemutatkozást követően volt alkalmam röviden bemutatni a CSMMSZ-t, tevékenységét, legfőbb célkitűzéseit, alapszabályának legfontosabb cikkelyeit. A jelenlévők között szétosztott jelentkezési lapokat húszan helyben ki is töltöttek és aláírták, ezáltal az alapszabály értelmében lehetővé vált, hogy az alapszervezet létrejöhessen, s így a találkozó immár alapító taggyűléssé alakult át.

Először a számláló bizottság és a határozati bizottság tagjait választották meg, majd egy öttagú vezetőséget, melynek tagjai Dr. Kulina Ferenc, Tary Zoltán, Havryla Anikó, Ludaš Mária és Dósa Béla lettek. Ez a vezetőség választotta elnökének Dr. Kulina Ferencet, és pénztárosi teendők ellátásával Ludaš Máriát bízta meg. A taggyűlés határozatot fogadott el, amely tudomásul veszi az alapszervezet megalakítását (húsz alapító taggal), a vezetőség megválasztását, Dr. Kulina Ferenc elnökké választását és Ludaš Mária pénztárosi megbízását. A határozat egyben utasítja a vezetőséget, hogy tegyen lépéseket hivatalos kapcsolatok felvételére, elsősorban a városi önkormányzattal, a helyi sajtó révén tudassa a cseh lakosokkal a magyar alapszervezet megalakulását. Megbízza továbbá a vezetőséget, hogy legközelebbi összejövetelükig, március 12-ig, készítse el az alapszervezet programtervezetét. Mind a választások eredményét, mind a határozatot az egybegyűltek egyhangúlag elfogadták.

Az új alapszervezet létrejöttét a jelenlévők tapssal köszöntötték.

Említésre méltó, hogy a szervezet iránt érdeklődés mutatkozott nem csupán Teplitz városából, de érdeklődtek Česká Lípából, Ústí nad Labemből, sőt ketten egy közeli, kb. 30km-re fekvő de már németországi helységből is.

Végezetül engedjék meg, hogy az új alapszervezet valamennyi jelenlegi és leendő tagjának sok sikert, kitartást, örömet és jó eredményeket kívánjak. Az összegyűlt társaság nagy része már elérte nyugdíj-korhatárt, ezért őszintén remélem, hogy az alapszervezet léte életüknek új lehetőséget teremt, melyben nemcsak a már kissé megkopott magyar nyelvük használatára nyílik ismét lehetőség, de újra feleleveníthetik magyar kultúrájukat, történelmüket is. Őszintén örülök, hogy jelen lehettem, s meggyőződésem, hogy az új szervezet létrejötte nemcsak Teplitz városának lakóit, de az egész csehországi magyarságot gazdagabbá teszi.

Végh István