www.pragaitukor.com - Prgai Tkr

  Prgai Tkr - XXII. ronk

Kulturn-spoleensk asopis, vychz estkrt ron.

Adresa redakce
V Praze:K Botii 2,
101 00 Praha 10
tel.: (+420) 271746932
fax: (+420) 271746913
V Brn:Gorkho 12,
602 00 Brno
tel.: (+420) 541241062
E-mail:csmmsz@volny.cz

 

asopis lze objednat na adrese redakce.