www.pragaitukor.com - Prgai Tkr

2006/5 Obsah

PRGAI TKR 2006/5

vodem

:: Prgai Tkr slo 2006/5

Aktuln

:: „Na nosie kytary slavn zpvaky si netroufli…” - Rozhovor Alexandra Balogha s Vclavem Havlem

Nae djiny

:: Eva Irmanov: Vysdlen obyvatelstva nmeck nrodnosti z Maarska v letech 1945-1948 - II. st

1956-2006

:: Tams Berkes: Promarnn pleitost? - eskoslovensko v roce 1956
:: Zoltn Ripp: Nsiln ukonen revoluce
:: Ji Pernes: eskoslovensk rok 1956
:: Stanislav Balk: Udlosti roku 1956 - meznk v pechodu k posttotalitarismu?

Skryt poklady

:: Tams Berkes: Vzpomnka na mrt Imre Nagye v obdob Praskho jara
:: Osvald Machatka: Tak jedno vro

Trocha literatury

:: Andrs Plyi: Kontrarevoluce

Setkn kultur

:: Malvna Toupalov: Mansfeld - tragick ob neuskutenn revoluce ve filmu Andora Szilgyiho
:: Maarsk filmy v esk televizi - Rozhovor Radima Valaka s Ladislavem Kadlecem, dramaturgem T
:: Ale Stuchl: Werckmeisterovy harmonie
:: Malvna Toupalov: Zoltn Egressy v Dejvickm Divadle: ovk, peen brambory

Trocha literatury

:: Zoltn Egressy: ovk, peen brambory (ryvky)

O jazycch - o naem jazyce

:: Tnde Mszros: Vedle sebe - II. st - O interpersonlnch vztazch obyvatel na obou stranch sttn hranice
:: Istvn H. Tth: Poznmky k vuce abecedy s ohledem na vuku v clovm jazyce

Ukzky z esk literatury

:: Margit Zdor: Ji Robert Pick
:: Ji Robert Pick: Flm se strkem Josefem
:: Ji Robert Pick: Ped bou a po boui

:: esk resum «

:: Anglick resum «

:: Autoi sla «

 

(T)KRKP 2006/5
(ploha)

Svazov mozaika

:: Jnos Zoltn Kokes: Dny maarsk kultury v echch ve znamen vro maarsk revoluce r. 1956
:: Attila Detry: Bohat brnnsk podzim
:: Attila Detry: Slavnost odhalen nhrobnho sloupu padlch maarskch vojk v Telnicch k 201. vro Slavkovsk bitvy
:: va Weszely: Mezi kulturami - vahy o jednm nezapomenutelnm setkn

Soukrom djiny

:: Tana Poljakov: Rodinn historky

Dtsk strnky

:: Sestavila Tmea Moravcsk