www.pragaitukor.com - Prgai Tkr

 

2013/5 Obsah

PRGAI TKR 2013/5

Proberme to…

Spolenost-kronika

:: Maai v Brn ve znamen mld
:: Ministr Kohout v ele meninov rady
:: Pietn akt v den nrodnho smutku
:: Maarsk obanstv-informace

ei a Maai

:: ei v roce 1825 z pohledu maarskho lkae
:: Evropsk mosty esk hudba v Budapeti

Karpatsk kotlina

:: Konference o maarsk diaspoe
:: Jnos Orosch, nov trnavsk arcibiskup
:: V4-ka podporuje nuklern energii
:: Zlepilo se prosazovn nrodnch zjm

Maarsk pamtky v echch a na Morav

:: Jin-echy

Pohled do minulosti

:: Manelky: Jkai Mrn
:: Poznat minulost je v zjmu budoucnosti
:: Vzpomnka na rmina Vmbryho

Kultura-mdia

:: Hrabalovo-dlo v Klui
:: Knihy o slovensko-maarsk minulosti
:: Maart katolci v eskoslovensku
:: Kdo byl Jzsef Nyir?

Zajmavosti, sport, humor

:: Kroly Gundel, nejvznamnj madarsk hostinsk
:: Katalin Brandenburgov se vdv

Soukrom djiny

:: Rodinn historky

Dozvdli jsme se

:: Polemika o vyhnn ech ze Sudet
:: Prask demonstrace na podporu bezdomovc

:: esk resum «

:: Anglick resum «

:: Autoi sla «