www.pragaitukor.com - Prgai Tkr

2014/5 Obsah

PRGAI TKR 2014/5

Proberme to…

Spolenost-kronika

:: Maarsk vyznamenn pro Annu Rkczi
:: Kulturn-vzdlvac tbor 2014
:: Vzpomnka na muednky z Aradu
:: Jubileum KAFEDIK-u

ei a Maai

:: Tams Jordn

Karpatsk kotlina

:: Orbn: Musme reprezentovat Maarsko
:: Maarsko chce zptky ztracen poklady

Vdci, vynlezci, cestovatel

:: Jnos Neumann

Pohled do minulosti

:: Z djin brnnskho KAFEDIK-u
:: Emma Orczy, anglick spisovatelka
:: Tankov bitva na Hortobgyi

Kultura-mdia

:: Kdo byl reisr Zoltn Fbri
:: Menzel reruje v Budapeti operu
:: Maarsk vzdlvac stav na Slovensku
:: N kadodenn humor
:: Gyrgy Cserhalmi

Zajmavosti, sport, humor

:: Vznik nov Budape: Pusks-stadion

Soukrom djiny

:: Meditace o moci bot

Dozvdli jsme se

:: Vysthovalectv z Maarska

:: esk resum «

:: Anglick resum «

:: Autoi sla «