www.pragaitukor.com - Prgai Tkr

2005/4 Obsah

PRGAI TKR 2005/4

vodem

:: Prgai Tkr slo 2005/4

Aktuln

:: Jnos Zoltn Kokes: Na mrtvm bod - 15 let Svazu Maar ijcch v eskch zemch

Rozhovor s…

:: Andrejem Sulitkou, editelem sekretaritu Rady vldy pro nrodnostn meniny (Jnos Zoltn Kokes)

Skryt poklady

:: Tams Berkes: esk toulky v milenijsk Budapeti
:: Alexander Glckselig: Z maarskho glbu

Nae djiny

:: Helena Noskov: Maai a esk zem - Ztrta tolerance v autoritativnm eimu eskoslovenska - II.
:: Attila Detry: Slavkov 1805 - 2005

Nkolik knih

:: Tibor Szentandrsi: Krysy naich sn (o svazku novel Zsfia Brczi: A kesely hava)

Trocha literatury

:: Zsfia Brczi: Krysy

Panorama esej

:: Ott Szab: …obraz a obluda
:: Istvn Vrs: Tosknsko Vladimra Holana

Ukzky z esk literatury

:: Vladimr Holan: Chr

Setkn kultur

:: Stanislav Buzek: Filmy Zoltna Fbriho ve srovnn s eskou kinematografi «
:: Helena Musilov: Fotografie Viktora Kopasze «
:: Jzsef Szilvssy: Oza v duchovnm padku - O bratislavskm vydavatelstv Kalligram
:: Ztrta nadj (rozhovor Jzsefa Szilvssyho s Lszl Szigetim, editelem vydavatelstv Kalligram)

Ukzky z esk literatury

:: Margit Zdor: Alexandr Kliment
:: Alexandr Kliment: Rychlovlak

:: esk resum «

:: Anglick resum «

:: Autoi sla «

 

(T)KRKP 2005/4
(ploha)

Svazov mozaika

:: va Weszely: Vzdlvac tbor v Medlov - Zznamy v denku aneb vahy o spn akci
:: Kokes Jnos Zoltn: Plny Spolku Artra Grgeye
:: Katalin Rnai: Pohdka o ratolestech v souboru Rajk
:: Jnos Zoltn Kokes: vahy esk vldy o odkodnn maarsk meniny

Strnky AED

:: dn Podmanyiczky: Hudba v kivm zrcadle
:: Dvid Csszr: Work and Travel USA - II. - Hlasy z knihovny

Laureti Nobelovy ceny maarskho pvodu

:: Istvn Gyrgy Palgyi: Gyrgy Olh, jedenct lauret Nobelovy ceny maarskho pvodu

Obyeje lidskho ivota

:: va Blaskovics: Slavnostn obady lidskho ivota v tradin spolenosti - III.

Dtsk strnky

:: (Sestavila Tmea Moravcsk)